Aker Dar Dokuma ve İplik San. A.Ş.

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Aker Dar Dokuma ve İplik San. A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan ve mevzuatın izin verdiği kapsamda işlenebilecektir. İşbu KVKK Aydınlatma Metni sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Şirketimiz ile ilgili detaylı bilgiye hakkımızda sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme Amacı, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, KVKK Aydınlatma Metni kapsamında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisleri, topluluk şirketleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar, internet siteleri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Şirketimizin toplamış olduğu kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu KVKK Aydınlatma Metni kapsamında;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 • Şirketimiz tarafından elde edilen tüm kişisel verilerin elektronik sisteme aktarılması, bu konularda özel çalışma ve faaliyet gösteren 3. kişi tedarikçi firmalardan veri depolanması, sınıflandırılması, arşivlenmesi gibi konularda hizmet alınması, bu verilerin aktarılması, insan kaynakları sistemine entegre olunması; kişisel verilerin toplanması, elektronik ortamda kaydedilmesi, sınıflanması, yeniden düzenlenmesi, güncellenmesi, analiz edilmesi, raporlanması, güvenli şekilde muhafaza edilmesi, açıklanması, değiştirilmesi, birleştirilmesi;
 • Şirketimizin ve topluluk şirketlerinin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemesinin yapılması; mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi;
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, acentelerimize, servis sağlayıcılarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurt içinde ve mevzuata uygun olarak yurt dışına, KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve kanundan doğan sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek, Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu KVKK Aydınlatma Metni içerisindeki (b) maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz İşleneceği Süre

KVKK’ye uygun olarak, işbu KVKK Aydınlatma Metni içerisinde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK’nin 7/f.1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız süreler dolduğunda, kişisel verileriniz şirketimizce silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KVKK uyarınca Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nin 5. maddesi ve işbu KVKK Aydınlatma Metni uyarınca aşağıdaki hallerde şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 • Şirketimiz ve iştirakleri, topluluk şirketleri, bağlı ortaklıkları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nin 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nin 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK’nin 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek İletişim sayfamızda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya iletişim formumuz üzerinden e-posta ile bize iletebilirsiniz.

Güncelleme tarihi: Nisan 23, 2024

You cannot copy content of this page

Başlıklar